Ogłoszenie dot. planowanego połączenia spółek Tequila Mobile SA oraz Tequila Games Sp. z o.o.

Wrocław, 13/03/2017

Zarząd Spółki Tequila Mobile S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul.Plac Solny 15, 50-062 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000309588, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, Plan Połączenia spółek: Tequila Mobile S.A. i Tequila Games Spółki z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000455405, dostępny do pobrania na niniejszej stronie.

Dokumenty dotyczące połączenia w.w Spółek do pobrania:

  1. Plan Połączenia Spółek Tequila Mobile SA oraz Tequila Games Sp. z o. o
  2. Dokumenty stanowiące załączniki do Planu Połączenia Spółek.

Wykaz załączników z pkt 2 powyżej.:

  • (1) Sprawozdania Finansowe Tequila Mobile S.A. (wraz z opinią biegłego rewidenta) za lata 2013-2015
  • (2) Sprawozdania Zarządu Tequila Mobile S.A. za lata 2013-2015
  • (3) Sprawozdania Finansowe Tequila Games Sp. z o.o. za lata 2013-2015
  • (4) Sprawozdania Zarządu Tequila Games Sp. z o.o. za lata 2013-2015
  • (5) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Tequila Games Sp. z o.o. ws. połączenia Spółek
  • (6) Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tequila Mobile S.A. ws. połączenia Spółek
  • (7) Ewidencja majątku Spółki Tequila Games Sp. z o.o.
  • (8) Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Tequila Mobile S.A. oraz Tequila Mobile

Zarząd Tequila Mobile SA oraz Tequila Games Sp. z o.o.
Powrót do strony głównej