REGULAMIN USŁUGI TEQUILA PLANET

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Tequila Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 8-11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000309588, NIP: 897-17-37-612
  (dalej "TQM"), strona internetowa:
  www.tequilamobile.com, adres poczty elektronicznej: support@tequilamobile.com .
 2. TQM świadczy usługę polegającą na udostępnianiu użytkownikom aplikacji Tequila Planet (dalej także jako: „Usługa”), opisaną w § 2 niniejszego Regulaminu, która jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM oraz urządzenie mobilne, na które aplikacja Tequila Planet jest oferowana, zgodnie z wymogami technicznymi opisanymi w § 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
 1. GSM (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
 2. Operator – operator sieci GSM świadczący usługi GSM, w tym usługi przesyłania danych GPRS/EDGE/3G, usługi SMS oraz Premium SMS;
 3. SMS (Short Message System) – system krótkich wiadomości tekstowych;
 4. SMS/MMS Premium Rate – skrócony numer specjalny o podwyższonej wartości umożliwiający obciążenie konta abonenta (post-paid) lub użytkownika (pre-paid) sieci Operatora GSM dodatkową kwotą do zapłaty wynikającą z zamawianej usługi;
 5. link WAP – link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu pobrania aplikacji zintegrowanej z aplikacją Tequila Planet;
 6. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną utworzona i działająca zgodnie z przepisami prawa, korzystająca z usług elektronicznych świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu;
 7. Usługodawca - Tequila Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 8-11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000309588;
 8. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Nr. 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 1. Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Usługi zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie http://www.tequilamobile.com/tp-tcpl/. Korzystanie z Usługi oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
 2. Aktualny adres internetowy, pod którym znajduje się Regulamin Usługi dostępny jest w samej aplikacji Tequila Planet, w sekcji „Help”. Ponadto usługodawca, z chwilą zarejestrowania przez Użytkownika konta w serwisie Tequila Planet, zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, przesyła Użytkownikowi na podany adres e-mail link do aktualnej treści Regulaminu świadczenia Usługi.
 3. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne i bezpłatne, chyba że z postanowień Regulaminu wynika, że korzystanie z danej usługi świadczonej przez usługodawcę jest płatne.
 4. Użytkownik potwierdza, że korzystając z aplikacji Tequila Planet oraz wszelkich aplikacji oferowanych w ramach Usługi Tequila Planet zapoznał się z Regulaminem oraz wyraża zgodę na zaproponowane warunki korzystania z Usługi.
 5. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu Użytkownik powinien usunąć z urządzenia mobilnego aplikację Tequila Planet oraz wszelkie aplikacje oferowane w ramach Usługi Tequila Planet.

§2. Rodzaj, zakres i warunki korzystania z Usługi

 1. Tequila Planet jest aplikacją dedykowaną do używania w telefonach komórkowych, udostępnianą nieodpłatnie. Tequila Planet jest zintegrowana z grą mobilną stanowiąc jeden produkt, z którego funkcji Użytkownik może dobrowolnie korzystać.
 2. Po pobraniu oraz uruchomieniu aplikacji Tequila Planet na podstawie identyfikatora aplikacji
  oraz identyfikatora urządzenia mobilnego, na którym Użytkownik uruchomił aplikację, Użytkownikowi zostanie nadany identyfikator w serwisie Tequila Planet.  Identyfikator ten zostanie przesłany do serwisu Tequila Planet podczas synchronizacji online. Posiadając nadany identyfikator użytkownik zyskuje dostęp funkcji oferowanych w ramach aplikacji Tequila Planet oraz do gry towarzyszącej gry zintegrowanej z aplikacją Tequila Planet.  
 3. Użytkownik może dodatkowo założyć konto w serwisie Tequila Planet podając adres e-mail, nadając hasło, a następnie rejestrując konto dzięki oferowanej w aplikacji funkcji rejestracji. Jeżeli użytkownik podał adres e-mail w celu rejestracji konta, na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny oraz dezaktywacyjny, który Użytkownik powinien otworzyć w celu potwierdzenia bądź odrzucenia rejestracji. Po potwierdzeniu rejestracji usługodawca dokona aktywacji konta Użytkownika.
 4. Rejestracja oraz posiadanie konta w serwisie Tequila Planet jest bezpłatne.
 5. Użytkowanie gier zintegrowanych z aplikacją Tequila Planet, jak i samej aplikacji Tequila Planet  jest odpłatne wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik dokona wyboru specjalnych płatnych opcji lub usług  wymagających wysłania SMS na wskazane numery Premium Rate, z których Użytkownik ma prawo skorzystać. Korzystanie ze specjalnych funkcji odpłatnych tj. wymagających wysłanie SMS na numer Premium Rate, nie jest konieczne dla prowadzenia i kontynuowania gry.
 6. Dodatkowymi, płatnymi za pomocą SMS Premium Rate opcjami  o których mowa w ust. 5 są:
 1. opcje zakupu wirtualnych przedmiotów, np. wirtualnych żetonów zakupionych w grach oferowanych w ramach Usługi,
 2. opcje wysłania wyników zdobytych w grach do internetowego rankingu gier w serwisie Tequila Planet.
 1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili przerwać grę i bezpłatnie rozpocząć ją od nowa.
  Przed skorzystaniem z płatnej opcji, Użytkownikowi zostanie wyświetlona cena zakupu wirtualnego przedmiotu lub cena wysłania wyniku zdobytego w grze do internetowego rankingu. Użytkownik będzie mógł potwierdzić lub odrzucić proponowany zakup lub możliwość wysłania wyniku. W przypadku odrzucenia nie zostanie pobrana żadna opłata. W przypadku potwierdzenia, aplikacja wyśle SMS na płatny numer Premium Rate, a Użytkownik zostanie obciążony uprzednio wyświetloną i zaakceptowaną kwotą.
 2. Użytkownikowi, który zdecyduje się na skorzystanie ze specjalnej, nieobowiązkowej płatnej opcji gry, na ekranie telefonu komórkowego zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie wysyłki SMS. Wyświetlony zostanie również koszt zakupu płatnej opcji gry. Akceptacja następuje poprzez wybór odpowiedniej komendy i skutkuje wysłaniem SMS na wskazany numer Premium Rate. W przypadku rezygnacji z wysyłki SMS nie jest pobierana opłata.
 3. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS z aplikacji jest prezentowany bezpośrednio w aplikacji przed dokonaniem zakupu.
 4. Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.
 5. Wiadomość Premium SMS/MMS może być wysłana wyłącznie z urządzenia mobilnego, np. telefonu komórkowego.
 6. Na Usługę składają się również komunikaty SMS/MMS zawierające:
 1. zakładkę WAP do pobrania aplikacji Java,
 2. komunikaty o dostępnych aktualizacjach  usług lub nowych usługach,
 3. komunikaty zwrotne po zakupie płatnej opcji lub wysłaniu wyniku gry w ramach SMS Premium Rate.
 1. Opłata za połączenie z WAP nie jest wliczona w cenę Usługi i jest zależna od aktualnych stawek Operatora GSM.
 2. Użytkownik może dokonać z poziomu aplikacji Tequila Planet zamówienia wybranych gier, których aktualna lista dostępna będzie w menu tej aplikacji.
 3. Żadna informacja zamieszczona na stronach WWW/WAP Usługi nie stanowi oferty sprzedaży, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
 4. Przed przystąpieniem do korzystania z Usługi należy szczegółowo zapoznać się z opisem oraz niniejszym Regulaminem korzystania z aplikacji Tequila Planet.
 5. Dodatkowe informacje na temat Usługi znajdują się na stronie internetowej http://www.tequilamobile.com/tp-tcpl
 6. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zainteresowany otrzymywaniem komunikatów SMS/MMS będących elementem realizacji Usługi, opisanych w ust. 6 powyżej, winien wysłać e-mail na adres: support@tequilamobile.com z żądaniem zaprzestania świadczenia elementów Usługi, podając numer telefonu oraz adres e-mail do usługi Tequila Planet. W takiej sytuacji usługodawca powstrzyma się od wysyłania komunikatów, chyba że Użytkownik ponownie przystąpi do korzystania z Usługi.

§ 3. Dodatkowe informacje o usługach

 1. Usługodawca zapewnia jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej oraz potwierdzenia faktu przystąpienia Użytkownika do korzystania z Usługi po dokonaniu rejestracji, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 2. Usługodawca umożliwia rezygnację, w każdej chwili, z korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik powinien wysłać na adres support@tequilamobile.com wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji z usługi. Wówczas usługodawca niezwłocznie usunie konto Użytkownika w Tequila Planet. Wraz z wysłaniem wiadomości o rezygnacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik zobowiązuje się do usunięcia całej aplikacji Tequila Planet ze swojego urządzenia mobilnego.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały tutaj: http://tequilamobile.com/tp-sec.
 4. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (np. pliki cookies), można zapoznać się tutaj: http://tequilamobile.com/tp-sec.
 5. Ponadto usługodawca zobowiązuje się na każde żądanie Użytkownika przesłane na adres e-mail: support@tequilamobile.com
 1. przesłać Użytkownikowi aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi;
 2. poinformować użytkownika o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 1. Celem skorzystania z Usługi, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym usługodawcy:
 1. posiadanie telefon komórkowy z systemem Android, Blackberry, Java, lub Bada,
 2. posiadanie aktywnej karty SIM oraz dostęp do sieci Internet z telefonu komórkowego,
 3. posiadanie konto e-mail, 
 4. upewnienie się, że posiadany telefon komórkowy znajduje się na liście zgodności technicznej aplikacji.

§ 4. Prawa autorskie

 1. Tequila Planet stanowi własność usługodawcy, zaś wszelkie prawa usługodawcy do dysponowania tą aplikacją, dokonywania w niej zmian oraz zezwalania na korzystanie z tej aplikacji korzystają z ochrony powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym umów międzynarodowych.
 2. Użytkownikowi przysługuje wyłącznie prawo do korzystania z Usługi na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 3. Kopiowanie otrzymanych w ramach Usługi produktów, ich odsprzedaż lub modyfikowanie jest zabronione.

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania Usługi można przesyłać na adres email: support@tequilamobile.com, bądź pisemnie na adres usługodawcy.
 2. Reklamacje dotyczące wszystkich innych kwestii, poza wyniesionymi w ustępie poprzedzającym, należy składać wyłącznie w formie pisemnej na adres usługodawcy.
 3. Reklamacje należy składać nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego powyżej, a także w formie innej niż wymagana, mogą nie zostać uwzględnione, o czym zostanie poinformowany składający reklamację.
 4. Każda reklamacja winna zawierać numer telefonu komórkowego, krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
 5. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni od ich otrzymania przez usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 4 powyżej.

§6. Dane osobowe

 1. Z chwilą zarejestrowania przez Użytkownika konta w serwisie Tequila Planet, zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych usługodawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Usługi. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Usługi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie rejestracji zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca zapewnia, że przyjęte przez niego zasady przetwarzania danych osobowych zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez wysłanie wiadomości email do usługodawcy ze stosownym żądaniem na adres email: support@tequilamobile.com z adresu email podanego podczas rejestracji.
 4. Usługodawca może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi, takie jak:
 1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika;
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik;
 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi;
 4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
 1. Po zakończeniu korzystania z Usługi przez Użytkownika usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych danych, które są:
 1. niezbędne do rozliczenia usługi;
 2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawca, za zgodą Użytkownika;
 3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi;
 4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 1. Zebrane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Usługodawca zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by tak przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jak i danych, których jest administratorem, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane ustawą środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych powierzonych do przetwarzania i które przetwarza jako administrator danych.
 3. Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 7. Odpowiedzialność usługodawcy oraz Użytkownika

 1. Usługodawca oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie, w jak najkrótszym czasie.
 2. Usługodawca nie ma wpływu na jakość usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM, takich jak  niedostępność wiadomości SMS/MMS w sieci , z której korzysta Użytkownik.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi spowodowane siłą wyższą. Za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności takie zdarzenia jak: strajki, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i Internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, usługodawca uprawniony będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu.
 4. Niezależnie od powyższych ustaleń Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 5. Zabrania się korzystania z Usługi w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąkolwiek godność.
 6. Użytkownik wskazując usługodawcy numer telefonu komórkowego MSISDN, na który ma zostać przesłana aplikacja lub rekomendacja pobrania aplikacji, ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dysponenta wskazanego numeru telefonu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Usługi w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.
 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa, przyjętych norm moralnych, dobrych obyczajów czy naruszenia czyjejś godności, usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne
 9. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych usługodawcy treści:
 1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usługi, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem usługodawcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Użytkownika.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2011r.
 2. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.tequilamobile.com/tp-tcpl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa.
 4. Wersja angielska tego dokumentu służy lepszemu zrozumieniu jego treści przez szerokie grono odbiorców. W przypadku jakichkolwiek niejasności pierwszeństwo ma polska wersja językowa.
 5. Wszelkie spory wynikłe między usługodawcą a Użytkownikiem rozpoznawał będzie właściwy ze względu na siedzibę usługodawcy sąd powszechny, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów.